Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Gaia Kamila Klapková, platné od 1. 1. 2018.
Rezervace
Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací. Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena, nebo po dohodě s vámi převedena na jiný kurz.
Způsob platby
Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa. Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce a je podmínkou vaší účasti na akci. Platbu můžete provést převodem na účet. Veškeré údaje k platbě jsou uvedeny u dané akce a v přihlášce.
Zrušení účasti před začátkem akce
Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.
Storno podmínky
V případě, že platíte celou částku kurzu předem na účet, vztahují se na vás tyto podmínky:
Pokud zrušíte účast z jakéhokoli důvodu do 14 dní před začátkem akce, bude vám vráceno 60% z uhrazené částky.
Pokud zrušíte účast z jakéhokoli důvodu mezi 14 a 5 dnem před začátkem akce, bude vám vráceno 40% z uhrazené částky.
Pokud zrušíte účast z jakéhokoli důvodu mezi 4 a 0 dnem před začátkem akce, bude vám vráceno 0% z uhrazené částky.
Zrušení účasti během akce
Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.
Zrušení kurzu
V případě zrušení kurzu ze strany organizátora má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení. Částku lze rovněž se souhlasem účastníka převést na jinou, jím vybranou akci.
-----------------------------------------------------

Payment and cancellation conditions

Payment and cancellation conditions for participation in events organized by Gaia Kamila Klapková, effective from 1 January 2018.

Reservation
To reserve a place for the workshop, you must always pay the deposit in advance. Therefore, in order for a given action to take place, a minimum number of reservations must be made in advance. The capacity of the places is limited, after you exceed this capacity, your booking deposit will be refunded, or upon agreement with you, transferred to another workshop.

Method of payment
The deposit must be paid in advance to book your place. Whole price for the workshop must be paid before the start of the event and is a condition for your participation in the event. You can make a payment by transfer to account before.

All payment details will be written on the website in text of the event.

Cancellation participating before the workshop start
The deposit you pay for booking a place is irreversible and serves as a guarantee for the expenses associated with organizing the workshop. If the participant cancels participation in the action, the prepaid deposit is not refunded, whatever the reason for not participating. If you find somebody replacing yourself, your deposit can be converted to it. This is not the case if the person you have already signed up for this action has previously signed up for.

Canceling participation during an event
When a participant suspends participation during an event, the course fee is not refunded.

Canceling the workshop by the organizer
If the workshop is cancelled by the organizer, the participant is entitled to a refund of the amount paid to the organizer The deposit can also be converted to a different workshop if participant agree with this conversion.
 

 

Payment and cancellation conditions