Nespoutaná žena/Empowered woman - článek od Ma Prem Tanmaya

19.02.2018 13:04

English see bellow

Jedna z mých velmi blízkých žen, se kterými jsem mnoho zažila je Ma Prem Tanmaya s Rakouska. Prošly jsme spolu workshopy jako účastnice, ale také ji velmi dobře znám jako lektorku. Lektorku ženských skupin, které vede na Slovensku a lektrorku smíšených skupin, které vede se svým životím i tantrickým partnerem Anahatouhttps://www.tantraearth.com/

Tanmaya:

Jako ženy nemusíme chodit do kostela nebo chrámu, abychom se mohli modlit a setkat se tváří v tvář bohu. Potřebujeme jen milovat samy sebe, svoje tělo, svou božskost a pak se setkáme s bohem skrze sebe samé.

Naše cesta má otisk v naší duši, která se rozhodla narodit se jako žena. Ženy jsou přirozeně spojeny s přírodou a životem samotným. Naše těla jsou v souladu s cykly měsíce. V souladu s měsíčním cyklem se pohybujeme v různých fázích našeho života a naše těla fázemi procháhí běhěm našeho menstruačního cyklu.
A tak: Žena je změna, žena je příroda.

Když se ponoříme hluboiko do každé z fází našeho cyklu, můžeme tyto změny prozkoumat a přijmout - můžeme se spojit s bohyněmi Gaiou nebo Sofií. Prostřednictvím naší schopnosti rodit jsme sám život sám, země sama, příroda sama, máme stejnou moudrost života uvnitř sebe samých. Díky malé smrti, kterou každý měsíc zažíváme s naší menstruací, jsme také hluboce spojeni se smrtí, ať už o tom víme, že ne.

Ženská spiritualita je všezahrnující. Láska a meditace. Vyjádření bohyně je jedinečné a můžeme ho žít v každodenním životě. Je to nevyšší spiritualita říci ANO. Ano ničí ego, ano je otevřenost životu a otevřenost k potěšení. Být skutečnou ženou také znamená oslavit naši přirozenou smyslnost.

Moje vlastní cesta a zkušenosti
Úplně jsem se zamilovala do práce s ženami poté, co jsem sama prožila hlubokou transformaci a obrovské uzdravení prostým bytím v kruhu žen a pochopením, co to je být ženou. Tím že vytvářím prostor pro ženské skupiny moje vnitřní síla a možnosti léčení se dále rozvíjejí.

Viděla jsem svůj vlastní život, jak se proměnuje, zatímco jsem byla nováčkem na výcviku Empowered Woman (Nespoutaná žena) s Ma Ananda Saritou. Na tomto výcviku jsem byla velmi mile překvapena, s jakou lehkostí a elegancí moje transformace proběhla.  Cítím se hluboce poctěna, že mohu provázet další ženy k jejich probuzení k jejich božské podstatě, která je v nás všudypřítomná a vést smíšené skupiny (Božské mužství &  Posvátné ženstvíMasterlover, Soulmate training, atd.) se svým partnerem Anahatou.

Ženská tantricá cesta a blízkost vztahů se ženami mi otevřela nová poznání: Ženská spiritualita je založena na důvěře, lásce a odevzdáví. Úplně mě dostalo, když jsem si uvědomila, že "jediná" věc, kterou musím udělat, je uvolnit se do své ženské přirozenosti a milovat sama sebe. Lehce se to řekne, ale k tomu, abych toho dosáhla mi velmi pomohly ženské skupiny, které mě nasměrovaly na cestě “domů”.
Jednoduchost spojení se ženami mě neustále podporuje, i když nejsme fyzicky blízko, protože tyto skupiny změnily mě samotnou uvnitř. Teď už vím, že mám v sobě všechny zdroje a mohu se spojit s jakoukoli ženou kdekoliv na světě, protože my ženy mluvíme steným jazykem - jazykem lásky.

Mám zkušenosti ze silou posvátna už od dětství. Hrála jsem si a vytvářela si rituály, které byly založeny na úctě a kráse. Je to náš ženský dar vytvářet prostor pozemského, jsme-li schopné vnést postvátno do jídla, které připravujeme,  ať už je to formou jídla, které připravujeme s láskou a úctou, jestli vychováváme děti v naprostém vědomí nebo jestli sdílíme svou tvořivost a krásu skrze tanec, písně nebo hraní. Můžeme přinést posvátnost do jakékoli činnosti, kterou děláme.

Když se otevřeme naší jedinečné esenci být ženou, život začne být spíše požehnáním než problémem. Otevřením se mystériu ženství a klidné síle  nám jako ženám pomůže uvolnit se do našeho centra.

Jsem hluboce vděčná, že mohu sdílet toto tajemství ženských společnstvích i v rámci workshopu Božské mužství & Posvátné ženství se svým partnerem Anahatou.

 

Děkuji Tanmayo za Tvá slova

Gaia

------------------------------------------------------------------------------

We as women don’t have to go to any church or temple to pray and to meet face to face with god. We only have to love ourselves our body our divinity then we meet god in this very body.

Our path is written in our soul choosing to be born as a woman.
Women are naturally connected to nature and life itself.
As our bodies are in tune with the cycles of the moon.
In tune with the moon cycle we are moving through different phases in our life and body in our menstrual cycle.
Therefore: Woman is change. And so is nature.

As we dive deeply into each of the phases of our cycle we can allow and embrace the changes -we can connect with the goddess, Gaia, Sofia.

Through our capacity to give birth we are life itself, earth itself, nature itself
we have the same wisdom of life inside of us. And through the small death we experience each month with our menstruation we are also deeply connected with death, whether we are aware of it our not.

Female spirituality is all inclusive
Love and meditation.
The expression of the goddess is unique and can be lived in everyday life.
It is spirituality of YES.
And yes is a Ego destroyer Yes is openness to life and openness to pleasure.
Therefore being an empowered woman also means to celebrate our sensual nature.


My own experience and path
I am totally set on fire for woman’s work after I have witnessed and experienced the depth of transformation and immense healing of being in a circle of women myself. And as I continue the power and possibilities when I am holding space for a womans group.

I have seen my own life changing since I have been in apprentice with Ma Ananda Sarita, but I was ultimately stunned to experience the ease and grace of transformation that came to me through the Empowered Woman training.
Now I am feeling deeply honored to be in service of the awakening of women to their divine essence, which is innate in all of us, through teaching the Empowered Woman Training and other womans groups on my and my partners Anahata workshops (Devine Masculine & Sacred FeminineMasterlover, Soulmate training, etc.).

Working closely with women in Tantra opened me to a new understanding:
Female spirituality is based on trust, love and surrender. I was blown away when I realized that the “only” thing I have to do is to relax into my feminine nature and love myself.
Easier said than done but the Empowered woman training has assisted me in finding my way home.
The ease of connection with women is a constant support for me even when we are not physically close these gatherings have changed my inside; I now know that I have all the resources with in me and I can reach out to other women anywhere in the world because Women we DO all speak the same language of love.

I have experienced the power of the sacred from my early childhood on; first I have been playing and creating rituals, which were based on worship and beauty. It is our gift as women to make space for the sacred with the mundane whether it is through a meal we prepare with love and devotion, raising a child in utter awareness or sharing our creativity and beauty through a dance, song or play. We can bring sacredness in any activity we do. 

As we open to our unique fragrance of being a woman life starts to be a blessing rather than a problem. Opening to the mysteries and peaceful powers we behold as women helps us to relax into our core.

I am deeply grateful that I am able to share this mystery of female co-creation and gathering also through leading worhskop Devine Masculine & Sacred Feminine with my beloved Anahata.

I am looking forward to meet you.
Tanmaya